Woman carefully tying Trachelospermum jasminoides to trellis with garden twine.

Woman carefully tying Trachelospermum jasminoides to trellis with garden twine.

Woman carefully tying Trachelospermum jasminoides to trellis with garden twine – © GAP Photos